دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
استانداردهای بین المللی حسابرسی و خدمات مرتبط (1376)
استانداردهای حسابرسی بخش 24 (1384) / کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی
استانداردهای حسابرسی بخش 340 (1384) / کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی
استانداردهای حسابرسی بخش 70 (1384) / کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی
استانداردهای حسابرسی بخش 71 (1384) / کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی
استانداردهای حسابرسی بخش 72 (1384) / کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی (1382) / کمیته تدوین استانداردهای حسابداری
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی (1383)
حسابداری موجودی مواد و کالا (1376) / نظری ، رضا (1332)، نویسنده
مروری جامع بر حسابرسی(1) (1392) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده

کاربران آنلاین :8