دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
جغرافیای اقتصادی - صنعتی کشورهای منتخب جهان (1383) / نیلی ، مسعود (1334)، نویسنده
سنجش سرآمدی عملکرد بنگاه های صنعتی (1384) / نجمی ، منوچهر، نویسنده
نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی (1384) / کی مرام ، فرید، نویسنده

کاربران آنلاین :2