دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : رضا موسی زاده (1339)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بایسته های حقوق بین الملل عمومی?2-1? (1380) / موسی زاده ، رضا (1339)، نویسنده
حقوق اداری 1 و 2 کلیات و ایران (1386) / موسی زاده ، رضا (1339)، نویسنده
حقوق سازمان های بین المللی؛ حقوق شورای امنیت (1389) / موسی زاده ، رضا (1339)، نویسنده
حقوق معاهدات بین المللی (1377) / موسی زاده ، رضا (1339)، نویسنده
ساده ساز حقوق بین الملل عمومی (1392) / موسی زاده ، رضا (1339)، نویسنده
ساده ساز سازمان های بین المللی (1390) / موسی زاده ، رضا (1339)، نویسنده
سازمان های بین المللی (1378) / موسی زاده ، رضا (1339)، نویسنده
سازمانهای بین المللی (1380) / موسی زاده ، رضا (1339)، نویسنده
شورای امنیت سازمان ملل متحد (1393) / موسی زاده ، رضا (1339)، نویسنده
کلیات حقوق بین الملل عمومی (1376) / موسی زاده ، رضا (1339)، نویسنده

کاربران آنلاین :10