دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: مجمع علمی و فرهنگی مجد

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
زمین و مسکن درقوانین بودجه کشور با آخرین اصلاحات و اضافات (1384)
حقوق بین الملل عمومی 1 و 2 (1380) / تدینی ، عباس، نویسنده
قانون تامین اجتماعی (1379)
حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی (1383) / وکیل ، امیر ساعد، نویسنده
بزه دیده و بزه دیده شناسی (1379) / فیلیزولا ، ژینا، نویسنده
حقوق تجارت تطبیقی (1373) / اسکینی ، ربیعا، نویسنده
مسئولیت مدنی (1389) / حسینی نژاد ، حسینقلی، نویسنده
کتاب کوچک عدالت ترمیمی (1383) / زهر ، هوارد، نویسنده
روش تحقیق در حقوق (1383) / قره باغی ، ونوس، نویسنده
شرایط عمومی قراردادهای تجاری بین المللی (1384) / مکین ، محمد، نویسنده
بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی "مادر جانشین - اهداآ تخمک / جنین " مطالعه تطبیقی حقوق ایران ، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی (1380) / نایب زاده ، عباس (1350)، نویسنده
حقوق مدنی 3 (1392) / معزی ، امیر (1315)، نویسنده
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق بین الملل (1391) / ترازی ، نسرین، نویسنده
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی (1393)
موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران (1392) / لطفی ، اسدالله (1340)، نویسنده

کاربران آنلاین :6