دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اختیارات قضایی در تعیین مجازات (1389) / آماده ، غلامحسین (1346)، نویسنده
ادعای ثالث نسبت به مبیع (1392) / پورعبدالله ، محسن (1348)، نویسنده
اذن و آثار حقوقی آن (1377) / فصیحی زاده ، علیرضا (1345)، نویسنده
اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان (1390) / آخوندی ، روح الله (1359)، نویسنده
اصل برائت در حقوق کیفری (1387) / سرمست بناب ، باقر، نویسنده
اصول حقوق عمومی (1390) / نوین ، پرویز (1316)، نویسنده
اصول حقوق عمومی (1390) / نوین ، پرویز (1316)، نویسنده
اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق جزای فرانسه (1389) / طلاچیان ، الهه (1339)، نویسنده
آئین استنباط در حقوق اسلامی (1379) / گودرزی ، محمود، نویسنده
آیین دادرسی کیفری تعقیب کیفری (1390) / میری ، سید رضا (1345)، نویسنده
بار اثبات در امور کیفری (1389) / رحمدل ، منصور (1333)، نویسنده
بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه (1389) / آقائی ، محب الله (1349)، نویسنده
بررسی تطبیقی جرائم ناقص (1381) / فرهودی نیا ، حسن (1334)، نویسنده
بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها (1376) / شفائی ، محمدرضا، نویسنده
تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان (1391) / سمیعی زنوز ، حسین (1366)، نویسنده

کاربران آنلاین :11