دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: دادگستر

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
اخلاق اساسی و اجتماعی (1388) / کاتوزیان تهرانی ، محمدعلی (1254- 1315)، نویسنده
جامعه شناسی سازمان ها (1379) / باله ، کاترین، نویسنده
مجموعه مقررات دیوان بین المللی کیفری (-1385) / محمدنسل ، غلامرضا، نویسنده
Oxford Dictionary of Low (1377) / Elizabeth Martin، نویسنده
تبعض صفقه در معاملات (1387) / منتجب نیا ، رسول (1327)، نویسنده
حقوق بین الملل اسلام (1386) / عظیمی شوشتری ، عباسعلی (1343)، نویسنده
اصل برائت در حقوق کیفری (1387) / سرمست بناب ، باقر، نویسنده
آزادی اطلاعات (1387) / انصاری ، باقر (1353)، نویسنده
پزشکی قانونی (1387) / صناعی زاده ، حسین (1346)، نویسنده
اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی (1386) / دولاح ، عبدالصمد، نویسنده
شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات (1387) / اسماعیلی هریسی ، ابراهیم، نویسنده
حقوق بین الملل سازمانهای بین الملل (1379) / قائم مقام فراهانی ، عبدالمجید (1313)، نویسنده
گفتارهایی در حقوق عمومی (1375) / قاضی ، ابوالفضل (شریعت پناهی)، نویسنده
طبیعت اشیا و حقوق (1377) / پولانزاس ، ن.آر، نویسنده
حقوق چین معاصر به انضمام قانون اساسی چین (1377) / زائوتائو ، جینگ، نویسنده

کاربران آنلاین :7