دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

عنوان قراردادی ایران. قوانین و احکام

مدارک موجود با این عنوان قراردادی

     پالایش جستجو
مجموعه قوانین ومقررات بیمه های بازرگانی (1383) / بیمه مرکزی ایران پژوهشکده بیمه
راهنمای نظارت در طرح های عمرانی (1388) / فرشادفر ، محمد علی (1349)، نویسنده
حقوق تجارت (1365) / عرفانی ، محمود (1316)، نویسنده
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1376) / سازمان برنامه وبودجه مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات (1376)،
قانون روابط موجر و مستاجر (1385) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
حقوق مدنی (1378) / جعفری لنگرودی ، محمدجعفر (1302)، نویسنده
قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق (1387)
قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام (1385)
قوانین ومقررات مربوط به امور حسبی (1386) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
حقوق کیفری اختصاصی (1) (1386) / سپهوند ، امیر (1313- 1384)، نویسنده
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی (1387) / الهی منش ، محمدرضا، نویسنده
رویه قضایی ایران در ارتباط با وظایف شغلی بازپرس (1387) / ایران قوه قضاییه،
مجموعه قوانین و مقررات "حقوقی و کیفری همراه" (1386)
قانون مالیات های مستقیم (1388)
قانون خانواده بانضمام قانون ثبت احوال، قانون امور حسبی قوانین، آیین نامه ها و آراء وحدت رویه (1388)

کاربران آنلاین :14