دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: دوران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزش (1387) / سیف ، علی اکبر (1320)، نویسنده
روشهای یادگیری و مطالعه (1380) / سیف ، علی اکبر (1320)، نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر (1385) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قوانین ومقررات مربوط به تخلفات اداری (1386) / منصور ، جهانگیر (1320)، نویسنده
قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام (1385)
قواننین ومقررات کار،رفاه وتامین اجتماعی (1386) / جهانگیر منصور، نویسنده
قوانین و مقررات مربوط به خانواده (1383)
مجموعه قوانین و مقررات بیمه (1388) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قوانین و مقررات کار ، رفاه و تامین اجتماعی قانون کار، قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان. (1388)
فرهنگ و اصطلاحات حقوقی انگلیسی- فارسی (1375) / محمد علی حقیقی سعید ، آ
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی مصوب 1358 (1380)
قانون مدنی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی (1386)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 اصطلاحات و تغییرات و تقسیم ... همراه با قانون مسئولیت مدنی (1384)
قانون کار (1375)
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (1379) / منصور ، جهانگیر (1320)، نویسنده

کاربران آنلاین :13