دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جهانگیر منصور

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات 1380 (1382) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) (1380) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/12/1382مجمع تشخیص مصلحت نظام (1383) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 13/12/1311 آیین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک (1383) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر (1385) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات 1379 (1382) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قوانین ومقررات مربوط به امور حسبی (1386) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
مجموعه قوانین و مقررات بیمه (1388) / منصور ، جهانگیر، نویسنده

کاربران آنلاین :10