دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات 1380 (1382) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
اجرای احکام کیفری (1387) / احمدی موحد ، اصغر، نویسنده
اجرای احکام کیفری (1383) / احمدی موحد ، اصغر، نویسنده
ادله اثبات دعاوی کیفری (1382) / جمعی از نویسندگان
اصل قانونی بودن جرم و مجازات (1383) / ارجمند دانش ، جعفر (1349)، نویسنده
اقدامات تأمینی و تربیتی (1381) / رهامی ، محسن (1335)، نویسنده
آئین رسیدگی به جرائم صنفی در نظام حقوقی ایران به انضمام قوانین و نمونه آراء و احکام صادره در سیستم جدید و قدیم (1383) / عزیزی ، ایرج (1347)، نویسنده
آیین دادرسی کیفری در آیینه نمودار (1391) / افسران ، قاسم (1356)، نویسنده
آیین دادرسی کیفری (1383 1383) / زراعت ، عباس (1342)، نویسنده
بررسی اجمالی جرم قتل و کیفر قصاص (1378) / احمدی جویباری ، مهدی (1342)، نویسنده
تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام (1376) / دهقان ، حمید، نویسنده
تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا (1381) / طاهری نسب ، یزداله، نویسنده
تلخیص حقوق جزای عمومی 1 و 2 و 3 (1384) / قهرمانی ، رضا، نویسنده
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (1385) / مرتضوی ، سعید، نویسنده
جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام (1378) / صبری ، نورمحمد، نویسنده

کاربران آنلاین :3