دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: دیدار

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مدیریت منابع انسانی واداره اموراستخدامی (1377) / پرهیزکار ، کمال، نویسنده
قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق (1387)
قوانین ومقررات مربوط به امور حسبی (1386) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث (1388)
قوانین چک سفته برات (1388)
قوانین و مقررات مربوط به مجازات جرائم نیروهای مسلح و دادرسی نیروهای مسلح همراه با. (1388)
قوانین و مقررات مربوط به مجازات جرائم نیروهای مسلح و دادرسی نیروهای مسلح همراه با. (1388)
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی (1386)
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی و اداری همراه با آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها (1389)
قانون مجازات اسلامی (1387)
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) (1380) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات 1380 (1382) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 13/12/1311 آیین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک (1383) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری (1383)
قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات 1379 (1382) / منصور ، جهانگیر، نویسنده

کاربران آنلاین :15