دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: دانشور

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تحلیل قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/1/1379 (1380) / محمدی ، حمید، نویسنده
منشور سازمان ملل متحد انگلیسی به فارسی (1388) / شبرنگ مریدانی ، محمد (1346)، نویسنده
نگاهی به شوراهای حل اختلاف ماده 189 (1383) / رهگشا ، امیرحسین (01337)، نویسنده
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی (1369)
مجموع کامل قوانین و مقررات استخدامی شامل (1377)
نظام های کیفری در اروپای شرقی (1383) / گودرزی ، محمدرضا (1354)، نویسنده
حقوق کیفری بین المللی (1382) / کریانگساک ، کیتیچایساری، نویسنده
تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا (1381) / طاهری نسب ، یزداله، نویسنده
ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن (1382) / عارفی مسکونی ، محمد، نویسنده
افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفری (1382) / عباسی ، مصطفی (1357)، نویسنده
حقوق کیفری بین المللی (1383) / کریانگساک ، کیتیچاسیاری (1958- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :10