دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حقوق کار (1381) / احمدی ، احمد (1340)، نویسنده
دیدگاههای نو در حقوق کار (1382) / براتی نیا ، محمود (1335)، نویسنده
سازمان بین المللی کار (1389) / پور جعفر ، آزادی (1355)، نویسنده
سازمان بین المللی کار (1389) / پور جعفر ، آزادی (1355)، نویسنده
قانون کار (1375)
قانون کار در نظم حقوق کنونی (1388) / سلمان طاهری ، محمد (1346)، نویسنده
قانون کار (1384)
قوانین و مقررات کار ، رفاه و تامین اجتماعی قانون کار، قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان. (1388)

کاربران آنلاین :8