دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه (1392) / امامی ، اسدالله (1314)، نویسنده
مقدمه ای بر حقوق تطبیقی (1371) / ردیر ، رنه، نویسنده
میراث فرهنگی در نظام قانونگذاری کشورهای باستانی (ایران - ایتالیا - ترکیه - سوریه - مصر و یونان) (1390) / غنی کله لو ، کیوان (1360)، نویسنده
نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه (1390) / محمودی ، جواد (1355)، نویسنده
نظام های بزرگ حقوقی معاصر (1375) / داوید ، رنه، نویسنده
نظریه جهت در اعمال حقوقی (1376) / ره پیک ، حسن، نویسنده
نظریه جهت در حقوق قراردادها (1393) / ره پیک ، حسن (1342)، نویسنده

کاربران آنلاین :12