دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: جاودانه

واقع در: تهران جنگل

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
کاربرد بیمه های بازرگانی در مدیریت (1384) / کریمی ، آیت (1330)، نویسنده
حسابداری مالیاتی (1388) / زارع مقدم ، احمد، نویسنده
دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی (1388) / ساکی ، محمدرضا (1343)، نویسنده
حقوق تطبیقی در نظامهای حقوقی معاصر (1389) / عرفانی ، محمود (1316)، نویسنده
در تکاپوی حقوق اساسی (1388) / گرجی ازندریانی ، علی اکبر (1352)، نویسنده
قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی (1388) / میرزائی ، علیرضا (1357)، نویسنده
حقوق ورزشی (1389) / چلبی ، البرز، نویسنده
نظام حقوقی حاکم بر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (1389) / حسینی پوراردکانی ، مجتبی (1362)، نویسنده
آیین دادرسی کیفری در آیینه اختبار (1389)
تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری (1389) / زندی ، محمدرضا (1341)، نویسنده
فرهنگ واژگان و اصطلاحات حقوقی - اقتصادی - اداری (1388) / بنی یعقوب ، جواد، نویسنده
حقوق ثبت تخصصی (1389) / آدابی ، حمیدرضا (1342)، نویسنده
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 (1389) / کشاورز ، بهمن (1323)، نویسنده
دانشنامه حقوق خصوصی (1388) / انصاری ، مسعود (1345)، نویسنده
حقوق تعهدات (1389) / مرتضوی ، عبدالحمید (1344)، نویسنده

کاربران آنلاین :7