دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اثربخشی روان شناسی مثبت‌گرا بر بهزیستی روانی و خودکارآمدی زنان بزه‌دیده (مطالعه موردی زنان بزه‌دیده کمیته امداد اصفهان) (1398) / ملکوتی ، شقایق، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهملکوتی ، شقایق، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭178 1398
عنوان :اثربخشی روان شناسی مثبت‌گرا بر بهزیستی روانی و خودکارآمدی زنان بزه‌دیده (مطالعه موردی زنان بزه‌دیده کمیته امداد اصفهان)
عنوان موازی :Effectiveness of Positive Psychology on the Psychological Well-being and Self Efficacy of Victim Women (Case Study of the Victim Women of Esfahan Relief Committee)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1398
صفحه شمار:ز، 100ص
شابک/شاپا23241
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا
شناسه افزوده :شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما
قاسمی ، سیمین، استاد مشاور
توصیفگرهابهزیستی روانی  خودکارآمدی  روان‌شناسی مثبت‌گرا  آموزش  زنان بزه‌دیده  Psychological Well-being  Self –efficacy  Positive psychology  training  victim women
چکیده :پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی روان‌شناسی مثبت‌گرا بر بهزیستی روانی و خودکارآمدی زنان بزه‌دیده کمیته امداد امام خمینی(ره)اصفهان، انجام گرفت. روش پژوهش یک مطالعه نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. حجم نمونه، 30 نفر از زنان بزه‌دیده کمیته امداد اصفهان می‌باشد که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند سپس 6 جلسه 90 دقیقه‌ای برنامه آموزشی روان‌شناسی مثبت‌گرا در گروه آزمایش انجام شد و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکردند. پرسشنامه بهزیستی روانی ریف 54 سوالی و خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران قبل و بعد از جلسات آموزشی در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد و داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss 22 و از طریق تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که روان‌شناسی مثبت‌گرا بر افزایش خودکارآمدی و بهزیستی روانی زنان بزه‌دیده موثر است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آموزه‌های روان‌شناسی مثبت‌گرا می‌تواند نقش بسزایی در افزایش سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی زنان بزه‌دیده داشته باشد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12556
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23241‭LAW C ‭178 1398 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :7