دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

پیش بینی تعهد زناشویی براساس دشواری تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و ویژگی های شخصیتی زوجین شهر بروجن (1399) / برجیان بروجنی ، مهسا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرجیان بروجنی ، مهسا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭10 1399
عنوان :پیش بینی تعهد زناشویی براساس دشواری تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و ویژگی های شخصیتی زوجین شهر بروجن
عنوان موازی :Prediction of Marital Commitment Based on Difficulties in Emotion Regulation , Mindfulness and Personality Characteristics Couples of Boroujen City
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ه، 87ص
شابک/شاپا23549
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :جلوانی ، راضیه، استاد راهنما
توصیفگرهاتعهد زناشویی  دشواری تنظیم هیجان  ذهن آگاهی  ویژگی های شخصیتی  Marital commitment  difficulty in regulating emotion  mindfulness  personality traits
چکیده :پژوهش حاضر با هدف پیش¬بینی تعهد زناشویی براساس دشواری تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و ویژگیهای شخصیتی زوجین شهر بروجن در سال 1399 انجام شد. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا و گردآوری داده‌ها، از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهربروجن تشکیل دادند. در این پژوهش، حجم نمونه از طریق جدول مورگان 250 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش، برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی پنج عاملی نئو (1985)، پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گراتز و وروئمر (2004) و مقیاس ذهن آگاهی فرایبورگ والاچ و همکاران (2006)، استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه¬ها برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون برای بررسی فرضیه های تحقیق در نرم افزار SPSS24 استفاده شد. یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد که در گام اول رگرسیون، ذهن آگاهی؛ درگام دوم علاوه بر ذهن آگاهی، دشواری تنظیم هیجان و درگام سوم علاوه ذهن آگاهی و دشواری تنظیم هیجان، ویژگی های شخصیتی پیش بینی کننده¬های تعهد زناشویی بودند و ذهن آگاهی رابطه قوی با تعهد زناشویی داشت. بنابراین برای تعهد زناشویی در زوجین، لازم است که قبل از ازدواج و در روابط زوجی ذهن آگاهی، دشواری تنظیم هیجان و ویژگی¬های شخصیتی زوجین مورد توجه قرار گیرد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12810
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23549‭C F ‭10 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :6