دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تاثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تعارض والد-نوجوان و تنظیم هیجان در نوجوانان پرخاشگر 16تا 18 ساله شهر اصفهان (1399) / مصطفی ، جلالی، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_9.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمصطفی ، جلالی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭13 1399
عنوان :تاثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تعارض والد-نوجوان و تنظیم هیجان در نوجوانان پرخاشگر 16تا 18 ساله شهر اصفهان
عنوان موازی :Effectiveness of Integrated Transdiagnostic Treatment on Parent -Adolescent Conflict and Emotion Regulation of Aggressive Adolescents 16 to 18 Years Old in Isfahan City
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ک،78ص
شابک/شاپا23709
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره گرایش خانواده
شناسه افزوده :آقابابائی ، سارا، استاد راهنما
توصیفگرهادرمان فراتشخیصی یکپارچه  تعارض والد- نوجوان  تنظیم هیجان  نوجوانان پرخاشگر  integrated trans-diagnostic treatment  parent- adolescent conflict  emotion regulation  aggressive adolescents
چکیده :هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تعارض والد-نوجوان و تنظیم هیجان نوجوانان پرخاشگر 18-16 سال بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر 16 تا 18 ساله (متوسطه دوم) در شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-98 بودند که از بین آنها به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد70 نفر انتخاب شدند . بعد از این مرحله ابتدا با پرسشنامه پرخاشگری AGQ سطح پرخاشگری نمونه ها سنجیده شد و30 نفر از آن ها که دارای نمره بالا بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگری باس وپری (1992)، پرسشنامه تعارض والد – نوجوان اسدی و همکاران (1390) و چک لیست تنظیم هیجان کودک و نوجوان شیلد و کیکتی(1998) بود. دانش آموزان گروه آزمایش تحت 12 جلسه درمان فراتشخیصی یکپارچه قرار گرفتند. داده ها بوسیله روش تحلیل کوواریانس مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین دو گروه در نمرات تعارض والد-نوجوان تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0/05). به طوری که درمان فراتشخیصی یکپارچه توانسته است باعث کاهش میانگین نمرات تعارض والد-نوجوان در نوجوانان پرخاشگر شود. همچنین بین دو گروه در نمرات تنظیم هیجان تفاوت معنی داری به دست آمد (p<0/05). به طوری که درمان فراتشخیصی یکپارچه توانسته است باعث افزایش میانگین نمرات تنظیم هیجان در نوجوانان پرخاشگر شود. بر مبنای یافته های این پژوهش می توان رویکرد درمان فراتشخیصی یکپارچه را به منظور کاهش مشکلات تنظیم هیجان و تعارض والد- نوجوان در نوجوانان پرخاشگر به کار برد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12924
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23709‭C F ‭13 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت
پایان_نامه_9.pdf - application/pdf
Adobe Acrobat P...
       

کاربران آنلاین :10