دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اثربخشی مشاوره گروهی زوجی مبتنی بر معنویت بر تحریفهای شناختی و صمیمیت زوجین شهر اصفهان (1399) / مطیعیان ، نفیسه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمطیعیان ، نفیسه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭14 1399
عنوان :اثربخشی مشاوره گروهی زوجی مبتنی بر معنویت بر تحریفهای شناختی و صمیمیت زوجین شهر اصفهان
عنوان موازی :The Effectiveness of Spirituality Based Couple Counseling on Cognitive Distortions and Couples Intimacy
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:خ،107ص
شابک/شاپا23750
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :جلوانی ، راضیه، استاد راهنما
توصیفگرهامشاوره گروهی زوجی مبتنی بر معنویت  تحریفهای شناختی  صمیمیت زوجین  Spiritual couple based group counseling  Cognitive distortions  Couple intimacy
چکیده :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی زوجی مبتنی بر معنویت بر تحریفهای شناختی و صمیمیت زوجین انجام شد. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا و گردآوری داده‌ها، از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 1399 بودند که 30 زوج از میان آنان به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل به صورت آنلاین گمارده شدند. در این پژوهش، برای گردآوری داده‌ها ابتدا هر دو پرسشنامه تحریفهای شناختی حمامچی و بویوک اوزتورک (2004) و صمیمیت باگاروزی (2001) توسط هر دو گروه به صورت اینترنتی تکمیل شد. سپس ﺟﻠﺴـﺎت مشاوره گروهی زوجی مبتنی بر معنویت در گروه آزمایش اجرا شد که در نهایت آموزش، هشت هفته به طول انجامید. پس از تکمیل پرسشنامه¬ها برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس در نرم افزار SPSS22 استفاده شد. یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد که مشاوره گروهی زوجی مبتنی بر معنویت بر تحریفهای شناختی و صمیمیت زوجین موثر است. بنابراین برای بهبود تحریفهای شناختی و صمیمیت زوجین از مشاوره گروهی زوجی مبتنی بر معنویت می توان استفاده نمود
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12966
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23750‭C F ‭14 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :10