دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

پیش بینی نگرش به خیانت براساس عزت‌نفس و منبع کنترل در زنان متاهل شهر اصفهان (1400) / آقا کابلی ، نیکو السادات، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآقا کابلی ، نیکو السادات، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭27 1400
عنوان :پیش بینی نگرش به خیانت براساس عزت‌نفس و منبع کنترل در زنان متاهل شهر اصفهان
عنوان موازی :Predicting attitudes toward betrayal based on self-esteem and source of control on married women in Isfahan
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:80ص
شابک/شاپا23964
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :قاسمی ، سیمین، استاد راهنما
شریف النسبی ، زهرا سادات، استاد مشاور
توصیفگرهانگرش به خیانت زناشویی  عزت‌نفس  منبع کنترل  Attitude to Marital Infidelity; Self-esteem; Locus of Control
چکیده :هدف از این پژوهش پیش بینی نگرش به خیانت براساس عزت‌نفس و منبع کنترل در زنان متاهل شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی زنان 20 تا 40 سال متاهل شهر اصفهان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 120 نفر از این افراد انتخاب شدند و به پرسشنامه های نگرش به خیانت زناشویی واتلی (2008)، پرسشنامه منبع کنترل راتر (1966) و پرسشنامه عزت‌نفس روزنبرگ(1995) پاسخ دادند. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته تحلیل شد. یافته ها نشان داد که عزت‌نفس و منبع کنترل توانایی پیش‌بینی نگرش به خیانت در زنان متأهل شهر اصفهان را دارد (05/0>P). همچنین واریانس تبیین شده نگرش به خیانت توسط منبع کنترل و عزت نفس به ترتیب 168/0 و 384/0 است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر عزت نفس و منبع کنترل از جمله متغیرهایی هستند که می‌توانند چگونگی نگرش به خیانت و پایداری نظام خانواده را تحت الشعاع قرار دهند؛ بدین ترتیب سعی در جهت افزایش عزت نفس و ایجاد منبع کنترل درونی با سعی در جهت پیشگیری از خیانت و فروپاشی خانواده مساوی خواهد بود
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13162
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23964‭C F ‭27 1400 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :14