دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر طرحواره بر استرس فرزندپروری و خودکارآمدی مادران کودکان 12-10 سال (1402) / لطفعلیان ، مژگان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهلطفعلیان ، مژگان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭62 (1402)
عنوان :اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر طرحواره بر استرس فرزندپروری و خودکارآمدی مادران کودکان 12-10 سال
عنوان موازی :Effectivness of Parenting Traning Based on Schema on Stress and Self-Efficacy of Parents in Children Aged 10-12
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:87ص
شابک/شاپا25036
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مشاوره گرایش خانواده
شناسه افزوده :آقابابائی ، سارا، استاد راهنما
توصیفگرهافرزندپروری مبتنی برطرحواره ، استرس فرزندپروری، خودکارآمدی، مادران  Parenting traning based on schema- parenting stress- parents self-efficacy
چکیده :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر طرحواره بر استرس فرزندپروری و خودکارامدی مادران کودکان 12-10 سال بود. طرح پژوهش این تحقیق شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون به همراه گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران کودکان 12-10سال (مقاطع 4تا6 ابتدایی) ناحیه 3 شهر اصفهان درسال 1402-1401 می‌باشند. 30 نفر از این مادران به صورت نمونه‌گیری در دسترس و مطابق معیارهای ورود انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در پژوهش حاضر از مقیاس خودکارآمدی والدینی(PSAM) و فرم کوتاه شاخص استرس فرزندپروری((PSI-SF ،که توسط مادران تکمیل شد، استفاده گردید. اعضای گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 60 دقیقه ایی در جلسات هفتگی تحت آموزش فرزندپروری مبتنی بر طرحواره قرار گرفتند. داده‌های این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی داده‌ها نشان داد آموزش فرزندپروری مبتنی بر طرحواره به‌طور معناداری منجر به افزایش خودکارآمدی مادران، کاهش نمرات کودک مشکل آفرین، آشفتگی والدین و تعاملات ناکارآمد والد-فرزند در مادران کودکان 10-12 سال شده است ((P≤0/00. با توجه به این نتایج می توان گفت که آموزش فرزندپروری مبتنی بر طرحواره می تواند به منظور کاهش استرس فرزندپروری و و افزایش خودکارآمدی در مادران مورد استفاده قرار گیرد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14045
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
25036‭C F ‭62 (1402) پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :8