دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مسئولیت بین المللی دولت ها در قلمرو فضا (1388 - 1390) / جباری ، سمانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجباری ، سمانه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW I ‭11 1390
عنوان :مسئولیت بین المللی دولت ها در قلمرو فضا
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1388 - 1390
صفحه شمار:د، 160ص
شابک/شاپا22436
یادداشتواژه نامه
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل
شناسه افزوده :رئیسی ، لیلا، استاد راهنما
توسلی ، منوچهر، استاد مشاور
توصیفگرهاکنوانسیون مسئولیت1972  اشیاء فضایی  مسئولیت مطلق  مسئولیت مبتنی بر تقصیر  جبران خسارت
چکیده :امروزه روابط بینالمللی کشورها در خصوص فعالیتهای فضایی، تابع اصول و قواعد حقوق بینالملل فضا است. حقوق بینالملل فضا شاخهای از حقوق بینالملل عمومی است و عدول از قواعد عرفی و قراردادی آن موجب مسئولیت بینالمللی تابعان این حقوق میشود. از آنجا که دسترسی به فضا مستلزم در اختیار داشتن فناوری و سطح بالایی از امکانات مالی است، عمدتاً این دولتها هستند که در این حوزه فعالیت میکنند و مسئولیت بینالمللی به عنوان نهادی حقوقی محسوب میشود که ضامن رعایت حقوق سایر کشورها در برابر زیانهای ناشی از اقدامات دولتهای انجام دهندهی فعالیتهای فضایی خواهد بود. هدف از این نوشتار فراهم آوردن زمینهی شناخت و توجه حـقوقی به موضوع مسئولیت بینالمللی دولتها در اثر پرتاب اشیا به فضا است. پیش از این به دلیـل حضور کمرنگ کشور ما در این نوع از فعالیتها، دغدغهی حقوقی چندانی در این زمینه مطرح نبود، اما در سالهای اخـیر همزمان با آغاز اقدامات مستقل ماهوارهای، نیاز به بررسی و تحقیق بیشتر در این زمـینه وجود دارد. تحقـیقات و تألیـفات در ایـن زمیـنه ضمن شناخت هر چه بیـشتر این موضـوع، بستر حــضور و مشارکت فـعال کـشور ما در قانونگذاریهای بینالمللی را فراهم کرده و در تثبیت جایگاه بینالمللی ایران تأثیر به سزایی خواهد داشت. از طرف دیگر با وضع قوانین ملی و داخلی مورد نیاز میتوان درصدد تسهیل انجام فعالیتهای فضایی برآمد. به طور کلی حـقوق بینالملل فضایی تحولاتی را در مفـهوم مسئولیت بینالمللی دولتها به وجـود آورده است، از جمله ایـن که برای اولیـن بار مسئولیت مطـلق را مـتوجه دولتها کرده و همچنین آنها را به دلیل فعالیتهای اشـخاص خصوصی مسئول دانسته است؛ اما به رغم وجود قوانینـی در این خصوص، همچنان نیاز به استمرار در قانون گذاری و قانون سازی در این حوزه وجود دارد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=197
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22436‭LAW I ‭11 1390 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :6