دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : داریوش شکری

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های گیاهی اکالیپتوس و آویشن شیرازی بر سویه‌های باکتری کلبسیلا جمع‌آوری شده از بیماران بیمارستان الزهرا (1400) / احتشامی هونجانی ، آریانا، نویسنده
بررسی الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و وجود ژن‌های بتالاکتامازی وسیع الطیف SHV،TEM،CTXM در سویه‌های کلبسیلا و اشریشیاکلی جداشده از بیمارستان‌های اصفهان (1401) / اسماعیلی دارافشانی ، امیرسینا، نویسنده
بررسی شیوع آلودگی مواد غذایی توسط باکتریهای گرم منفی و بررسی الگوی حساسیت آنتی¬بیوتیکی و فراوانی آنزیم¬های ESBL در باکتریهای جداشده (1401) / مسعودی فرد ، رسول، نویسنده
بررسی شیوع مقاومت به کلیستین و حضور ژن mcr-1 در سویه های کلبسیلا جداسازی شده از بیمارستان های شهر اصفهان (1399) / قاسمی ، جمال، نویسنده
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی بیوتیک های کارباپنم در سویه های کلبسیلا پنومونیه (1400) / محمدیاری باولکی ، مریم، نویسنده
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های آسینتوباکتر بیمارستانی و ارزیابی ترکیبات ضدمیکروبی بر روی آن‌ها (1400) / جعفری ، مهسا، نویسنده
بررسی ژن های مقاوم به آمینوگلیکوزیدها در سویه های مختلف اشرشیاکلی جدا شده از چندین بیمارستان استان اصفهان (1401) / یزدانی ، سپیده، نویسنده
بررسی ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک کولیستین در باکتری های اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه (1400) / اعتضادی ، مرضیه سادات، نویسنده
بررسی ژنهای مقاومت به آنتی بیوتیک کولیستین وسفتازیدیم درسویه های باکتری سودوموناس آئروژینوزا (1401) / کرباسی ، سپیده، نویسنده
بررسی ژن‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک کولیستین در باکتری آسینتوباکتر بومانی (1401) / عباسی ، علی، نویسنده
جداسازی باکتریوفاژ و بررسی طیف اثر عملکرد آن بر علیه سویه های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چند دارو (1400) / امین الرعایائی یمینی ، ویدا، نویسنده
جداسازی باکتریوفاژ برعلیه باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از زخم های سوختگی (1399) / کاغذگران ، نرگس، نویسنده
جداسازی باکتریوفاژ علیه سویه‌های اشریشیاکلای ایجاد¬کننده عفونت ادراری (1400) / سلطانی حبیب آبادی ، مهسا، نویسنده
جداسازی و شناسایی باکتریوفاژهای موثر بر علیه انتروکوک‌های مقاوم به وانکومایسین (1400) / حق پرست ، سحر، نویسنده
جداسازی و شناسایی باکتریوفاژهای مؤثر بر کلبسیلاهای مقاوم به کلیستین (1400) / حافظی بیرگانی ، زهرا، نویسنده

کاربران آنلاین :3