دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته (1383) / راعی ، رضا (1345)، نویسنده
مدیریت گردشگری (1387) / کاظمی ، مهدی (1345)، نویسنده
جغرافیا (1375) / هاگت پیتر، نویسنده
آموزش و پرورش تطبیقی (1375) / له ، تان خوی (1923- م)، نویسنده
درآمدی به جامعه شناسی اسلامی (1373) / دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
جرم شناسی نظری (1388) / ولد ، جورج برایان ش 1 (896)، نویسنده
حقوق اداری (1387) / طباطبائی موتمنی ، منوچهر (1303)، نویسنده
تفسیر قانون مدنی (1388) / قاسم زاده ، مرتضی (1339)، نویسنده
توسعه پایدار (1388) / زاهدی ، شمس السادات (1323)، نویسنده