دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
قانون اساسی مراکش (1378)
گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده (1391)
مجموعه سیاست های کلی نظام مشتمل بر (1392)
مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات و خبرگزاریها (1392)
مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مشتمل بر قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت اداری. (1396)
مجموعه قانون معادن و آیین نامه های مربوط مشتمل بر (1392)
مجموعه قانون شهرداری (1396)

کاربران آنلاین :3