دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: پوران پژوهش

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
شبکه های کامپیوتری (1385) / رحمانی ، امیرمسعود (1353)، نویسنده
نظریه زبان ها و ماشین ها (1383 88) / بهزاد مقصودی محمد کریم مقصودی، نویسنده
مدار منطقی (1383) / یوسفی ، هادی، نویسنده
ساختمان گسسته (1383) / یوسفی ، هادی (1357)، نویسنده
شبکه های کامپیوتری (1385) / رحمانی ، مسعود (1353)، نویسنده
مهندسی نرم افزار (1386) / تیموری ، پیمان (1357)، نویسنده
پایگاه داده ها (1386) / سهرابی ، محمد کریم (1358)، نویسنده
ساختمان داده ها و الگوریتم ها (1386) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
سیستم عامل (1386) / ابراهیمی مقدم ، محسن، نویسنده
طراحی الگوریتم (1388) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
هوش مصنوعی (1388) / شادی ، مهدیه (1358)، نویسنده
اصول طراحی و ساخت کامپایلرها (1387) / آل شیخ ، روح الله (1358)، نویسنده
مدارهای الکتریکی 1 (1387) / زرگر ، کارو (1358)، نویسنده
مدیریت مالی(اصول ،مفاهیم و کاربردها) (1387) / قالیباف اصل ، حسن، نویسنده
زبان تخصصی مدیریت (1388) / زری باف ، مهدی (1331)، نویسنده

کاربران آنلاین :8