دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حسابداری صنعتی 2 (1383) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری صنعتی 3 (1383) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری صنعتی (1386) / مسلمی ، سیف اله (1346)، نویسنده
حسابداری صنعتی (1385) / اسماعیلی ، علی (1352)، نویسنده
حسابداری صنعتی (1385) / اسماعیلی ، علی (1352)، نویسنده
حسابداری صنعتی (1392) / فرج زاده ، علی اصغر (1357)، نویسنده
حسابداری صنعتی کاردانی به کارشناسی (1387) / اسداللهی ، علی (1357)، نویسنده
حسابداری صنعتی کارشناسی ارشد (1392) / مشایخی فرد ، سعید (1352)، نویسنده
حسابداری صنعتی2 بر طبق سرفصل های مصوب. (1392) / شوشتری ، زکیه (1341)، نویسنده
حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 3 (1388) / سلیمانی ، سمیه (1366)، نویسنده
راهنمای حسابداری صنعتی (1) (1389) / مظهری ، رضا (1358)، نویسنده
راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی 2 (1386) / بارزمان ، منصور (1363)، نویسنده
راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی 2 (1389) / بارزمان ، منصور (1363)، نویسنده
راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی 3 (1391) / بارزمان ، منصور (1363)، نویسنده
مجموعه مسائل و پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی (1392) / فرج زاده ، علی اصغر (1357)، نویسنده

کاربران آنلاین :2