دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : آرین قلی پور (1352)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC) (1396) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی (1393) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
جامعه شناسی سازمانها (1387) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
طبقه بندی مشاغل و حقوق و مزایا (مدیریت منابع انسانی پیشرفته) (1395) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
فرهنگ ریسک جنبه انسانی مدیریت ریسک (مدیریت منابع انسانی پیشرفته) (1395) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
مدیریت استعداد (1396) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
مدیریت رفتار سازمانی (1393) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
مدیریت ریسک منابع انسانی (1394) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها) (1393) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
مدیریت منابع انسانی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی (1392) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2) (1393) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1 (طراحی، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل) (1394) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
نهادها و سازمانها (1392) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده

کاربران آنلاین :15