دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : اکبر عالم تبریز (1337)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
پژوهش عملیاتی (1382) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
آمار و کاربرد آن 1 ?در مدیریـت اقتصاد و حسابداری? (1386) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
تحقیق درعملیات2 (1386) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
رویکردهای مدیریت تولید و عملیات در ارزیابی و بهبود فرآیندهای کسب و کار (1388) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
رویکردهای مدیریت تولید و عملیات در ارزیابی و بهبود فرآیندهای کسب و کار (1388) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
رویکردهایی درمدیریت تولید وعملیات پیشرفته با رویکرد خلق ارزش (1388) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
رویکردهایی در مدیریت تولید و عملیات پیشرفته با رویکرد خلق ارزش (1388) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1 و 2) (1383) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
مدیریت بهره وری و کیفیت (1392) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
مدیریت تولید و عملیات (1392) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده

کاربران آنلاین :7