دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭M B

     پالایش جستجو
ارائه مدل کیفیت خدمات بانکی با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی و روش بهترین و بدترین فازی (1395) / ملکی ، میترا، نویسنده
ارزیابی اثرات فشار مشروعیت بر مزیت رقابتی شرکت با نقش میانجی عملکرد نوآوری در محصول و فرایند سبز ﴿مورد مطالعه (1394) / اسدیان ، اکرم، نویسنده
ارزیابی تأثیر ابعاد 5 گانه شخصیت بر برنامه¬های اجتماعی، ساختاری و مالی(مطالعه موردی: فروشگاه¬های لباس در شهر اصفهان) (1399) / صف آرایی ، ابراهیم، نویسنده
ارزیابی تأثیر ابعاد سکوت سازمانی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ایجاد ارزش ویژه برند (1394) / صفری ازان اخاری ، بهناز، نویسنده
ارزیابی تأثیر ابعاد مدل پنج عاملی شخصیت بر رفتار شهروندی و رضایت مشتری (1399) / صفیری ، محمد، نویسنده
ارزیابی تاثیر احساس محق بودن روانشناختی بر طفره روی اینترنتی (1394) / رهایی ، عارفه، نویسنده
ارزیابی تاثیر استراتژی¬های رفتارمحور خود-رهبری بر مدیریت برداشت (مورد مطالعه: کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان) (1401) / ادیبی ، نیلوفر، نویسنده
ارزیابی تأثیر بازاریابی درونی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رابطه آن با کیفیت خدمات)مطالعة موردی (1396) / ایوبی ، هادی، نویسنده
ارزیابی تأثیر بی مسئولیتی اجتماعی سازمان بر نفرت از برند و پیامدهای رفتاری آن (1394) / روزبهانی ، الهه، نویسنده
ارزیابی تأثیر تجربه مشتری، کیفیت ادراک شده و ارزش ادراک شده بر شهرت برند (مورد مطالعه (1395) / هاشمی شمس آبادی ، سید علی، نویسنده
ارزیابی تاثیر تغییرات جوی بر قصد خرید (1395) / شریفی فروشانی ، حمیدرضا، نویسنده
ارزیابی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر فشار روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی (1396) / شجاعی ، شهاب الدین، نویسنده
ارزیابی تاثیر دانش و تجربه مشتری بر عملکرد نوآوری از طریق قابلیت های پویای بازاریابی (مورد مطالعه (1395) / قوچانی خراسانی ، محمد رضا، نویسنده
ارزیابی تأثیر درگیری های حسی کودکان بر تصمیم خرید والدین با نقش میانجی نگرش والدین (1396) / پورزنگنه ، فاطمه، نویسنده
ارزیابی تاثیر رضایت مشتری و وجهه برند بر عشق برند: نقش میانجی خیانت برند (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا) (1401) / شاه جلال الدین ، فرشته، نویسنده

کاربران آنلاین :4