دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمود نادری بنی

رکوردهای مرتبط با این شخص

     پالایش جستجو
«بررسی تأثیر سرویس شبکه‌های اجتماعی و تعامل مصرف‌کننده بر اعتماد به برند و وفاداری برند (مطالعه موردی : شرکت سامسونگ در شهر اصفهان)» (1400) / پورکاوه دهکردی ، محسن، نویسنده
ارزیابی تاث یر به روز بودن، طراحی و جذابیت ، ک یفیت و تنوع بر وفاداری و عشق برند در صنعت پوشا ک (1400) / میرمحمدصادقی ، سیدرضا، نویسنده
ارزیابی تاثیر بازاریابی پایدار، کارآفرینانه و خودکار کردن فرآیند نسخه الکترونیک بر رضایت و وفاداری مشتری (1400) / رحیم پور ، محمدامین، نویسنده
ارزیابی تاثیر رهبری تحول آفرین بر اشتراک گذاری دانش با نقش میانجی خلاقیت شغلی و آوای کارکنان (1399) / شمگانی ، مرتضی، نویسنده
ارزیابی تأثیر عدم امنیت شغلی با نقش میانجی تعهد شغلی، هویت سازمانی و فرسودگی شغلی مورد مطالعه کارکنان بانک کوثر شهر اصفهان (1399) / ستوده مقدم ، زهرا، نویسنده
ارزیابی تأثیر کیفیت ادراک شده، اعتماد ادراک شده، تصویر برند بر قصد خرید با توجه به نقش تعدیل¬گر دانش مشتری (1399) / موسوی ، محمد، نویسنده
بررسی تاثیر ارتباط خود با برند بر وفاداری برند: نقش میانجی تجربه برند (1399) / حسن زاده سورشجانی ، محمد، نویسنده
بررسی تأثیر اهداف و ویژگی‌های شرکت بر روی قصد استفاده مداوم مصرف‌کننده با توجه به نقش میانجی اعتماد فردی (مطالعه موردی (1396) / اباذری ، سمیه، نویسنده
بررسی تأثیر آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت فیزیکی و رفتار کارکنان بر ارزش ویژه برند و اعتماد برند (مورد مطالعه : محصولات شرکت سامسونگ در شهر اصفهان (1400) / نجاری برزکی ، محمدرضا، نویسنده
بررسی تاثیر تجربه برند بر تبلیغ شفاهی و عشق برند از طریق ارزش های درک شده سودمندگرایانه و لذت جویانه برند (مورد مطالعه: مشتریان برند سامسونگ در اصفهان) (1399) / حیدری ، افشین، نویسنده
بررسی تاثیر تجربه برند و ساختارهای رابطه ای بر تعهد برند با در نظر گرفتن نقش میانجی شخصیت فعال و مسئول برند مورد مطالعه:(برند های معروف گوشی همراه در بین شهروندان اصفهان) (1399) / کبریائی ، ساره، نویسنده
بررسی تاثیر تجربه حسی برند بر وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت و تعهد عاطفی (1398) / باجلانی ، پرستو، نویسنده
بررسی تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر ظرفیت تغییر سازمانی (مورد مطالعه: مدیران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی(ره)) (1401) / مطاعی ، محسن، نویسنده
بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان: نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، رفتار کاری نوآورانه و خلاقیت کارکنان در شرکت بیمه ایران (1401) / شیرازی تهرانی ، سمیرا، نویسنده
بررسی تاثیر رهبری موثق بر عملکرد شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی و عدالت سازمانی ادراک‌شده (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان شهر اصفهان) (1401) / میرطالبی ، مرضیه السادات، نویسنده

کاربران آنلاین :9