دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : عباس زراعت (1344)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اصول آئین دادرسی کیفری ایران . (1382) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
بطلان در آیین دادرسی کیفری (1390) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
حقوق جزای عمومی تطبیقی (1384) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (1380) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات (حقوق جزای عمومی) (1379) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
شرح قانون مجازات اسلامی (1378) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
شرح قانون مجازات اسلامی (1382) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
شرح قانون مجازات اسلامی (1381) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی (1383) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
مبانی استنباط فقه و حقوق ?اصول فقه 1? (1380) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده

کاربران آنلاین :6