دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
مفهوم قوانین موجد حق در ابطال رای داوری سازمانی و موردی (1400) / غلامیان دهکردی ، زهره، نویسنده
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بکارگیری رمز ارزها در بازار پول ایران (1400) / سلمانی ، حسین، نویسنده
نشر اکاذیب در فضای سایبری (1397) / مطلق ، فاطمه، نویسنده
جداسازی باکتریوفاژبر علیه انتروکوکوس های مقاوم به چند دارو (1400) / ایزدی لای بیدی ، زهرا، نویسنده
طراحی مدرسه (دبیرستان) با رویکرد ایجاد حس تعلق به مکان به کمک بازخوانی معماری مدارس گذشته ایرانی(از صفویه تا دوره‌ی پهلوی) در اصفهان (1400) / مرادی فرتخونی ، بهاره، نویسنده
طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد انعطاف‌پذیری در شرایط بحران بهداشتی (اپیدمی) در شهر اصفهان (1400) / شعبانی ، حمیدرضا، نویسنده
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی بیوتیک های کارباپنم در سویه های کلبسیلا پنومونیه (1400) / محمدیاری باولکی ، مریم، نویسنده
بررسی تاثیر تجربه برند بر تبلیغ شفاهی و عشق برند از طریق ارزش های درک شده سودمندگرایانه و لذت جویانه برند (مورد مطالعه: مشتریان برند سامسونگ در اصفهان) (1399) / حیدری ، افشین، نویسنده
بررسی تاثیر میانجی اعتماد بین سازمانی و قابلیت های مدیریت زنجیره تامین در افزایش عملکرد زنجیره تامین با استفاده از سیستم های بین سازمانی در زنجیره تامین ایران خودرو (1400) / یراقی ، میلاد، نویسنده
واکاوی تجربه زیسته سالمندان مبتلا به سرطان پروستات شهر اصفهان (1401) / نعمت بخش ، ناصر، نویسنده
بررسی الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و وجود ژن‌های بتالاکتامازی وسیع الطیف SHV،TEM،CTXM در سویه‌های کلبسیلا و اشریشیاکلی جداشده از بیمارستان‌های اصفهان (1401) / اسماعیلی دارافشانی ، امیرسینا، نویسنده
بررسی و مقایسه فراوانی نسبی، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و توانایی تشکیل بیوفیلم در ایزوله های انتروباکتریاسه جداسازی شده از کشت مخاط بینی افراد با دیابت و افراد سالم: یک مطالعه مورد-شاهدی (1400) / رابه ، مریم، نویسنده
بررسی شیوع آلودگی مواد غذایی توسط باکتریهای گرم منفی و بررسی الگوی حساسیت آنتی¬بیوتیکی و فراوانی آنزیم¬های ESBL در باکتریهای جداشده (1401) / مسعودی فرد ، رسول، نویسنده
شناسایی ملکولی عوامل قارچی مخمری و ساپروفیتی جدا شده از مواد غذایی (1401) / نقیه ، حمیدرضا، نویسنده
بررسی ژنهای مقاومت به آنتی بیوتیک کولیستین وسفتازیدیم درسویه های باکتری سودوموناس آئروژینوزا (1401) / کرباسی ، سپیده، نویسنده

کاربران آنلاین :8